Polityka prywatności

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez HARKEN POLSKA Sp. z o.o.

  1.    Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  2.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma HARKEN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przasnyska 6A, 01-756  Warszawa, email: polska@harken.pl, NIP: 525-24-19-445, Nr KRS: 0000301331, REGON 141305440 (dalej: „HARKEN POLSKA”).

  Wszelkie zapytania lub żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez HARKEN POLSKA Sp. z o.o. prosimy kierować na adres biura, to jest:

  HARKEN POLSKA Sp. z o.o.

  ul. Przasnyska 6A

  01-756  Warszawa

  polska@harken.pl

  tel. +48 (22) 561 93 93

  3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez „HARKEN POLSKA”, co oznacza w szczególności:

  • zawarcie i wykonanie świadczenia usług lub sprzedaży,
  • obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych zawarcie umowy staje się niemożliwe.

  4.      Co do zasady „HARKEN POLSKA” nie udostępnia pozyskanych danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji w których jest ku temu podstawa prawna, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez „HARKEN POLSKA” podmiotom z nim współpracującym na podstawie zawartych przez „HARKEN POLSKA” umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności dostawcom, podmiotom świadczącym usługi obsługi informatycznej oraz upoważnionym pracownikom.

  5.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia ewentualnych wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy oraz wymaganego prawem okresu przechowywania akt osobowych.

  6.    Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do :

  • wglądu do danych, ich aktualizacji oraz usunięcia;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  • żądania przenoszenia danych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

    Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez „HARKEN POLSKA” do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 • United States
 • Australia
 • France
 • Italia
 • New Zealand
 • Polska
 • Sverige
 • UK